Poštanske pošiljke

Sve veći broj kupaca se odlučuje za trgovinu „iz fotelje“, naručujući robu iz inostranstva koja u Republiku Srbiju pristiže u poštanskom saobraćaju.
Nemojte zaboraviti da ste u tom trenutku postali uvoznik, te da se odredbe carinskih propisa (konkretno onih u vezi sa poštanskim saobraćajem) primenjuju na Vas i na robu koju ste uvezli. U nastavku teksta dajem pojašnjenje ovog carinskog postupka i Vaših prava i obaveza.
Kao prvo, želimo da napomenemo da je poštanski operator odgovoran za stanje robe i isporuku pošiljke, odnosn, da ne postoji odgovornost carinskog organa u tom pogledu. Prilikom isporuke u postupku carinskog pregleda, radnik poštanskog operatera, u prostoriji koja je 24 časa kompletno pokrivena video nadzorom, otvara pošiljku i daje je carinskom službeniku na uvid. Ukoliko imate reklamaciju, treba da je uputite Javnom preduzeću PTT saobraćaj „Srbija“, Ugrinovačka 210 b, u Beogradu (ako je pošiljka stigla redovnom poštom), ili pak na adresu kurirske službe preko koje im je pošiljka dostavljena.

Carinjenje paketa započinje prvenstveno određivanjem carinske vrednosti neke robe (u ovom slučaju pošiljke) i to primenom metoda koje su propisane odredbama čl. 39. 40. 41. 43. 44 i 45. Carinskog zakonom i pratećim propisima. Ukoliko postoji sumnja da prijavljena vrednost robe predstavlja stvarno plaćenu cenu, odnosno, ako carinik posumnja u priloženu dokumentaciju, račun ili fakturu, a uvoznik na carinski zahtev ne pruži dodatne dokaze, carinarnica ima pravo da ospori prijavljenu vrednost i da istu utvrdi na osnovu ostalih propisanih metoda u zavisnosti od raspoloživih podataka.
Poštanske pošiljke podležu plaćanju carinskih i uvoznih dažbina, osim u slučaju prava na oslobođenje od plaćanja, i to za:
•pošiljke male vrednosti poslate od strane fizičkog lica drugom fizičkom licu, koje nisu komercijalne prirode i za koje nema obaveze plaćanja, u ukupnoj vrednosti do 70 evra. Ove pošiljke su oslobođene plaćanja i carinskih dažbina i PDV-a (ali samo u slučaju ako Vam pošiljku besplatno šalje rođak ili prijatelj, a ne osoba koja nešto prodaje preko interneta).

•pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 50 evra, koje pravno lice šalje fizičkom licu (kupovina preko interneta). Ove pošiljke su oslobođene plaćanja carinskih dažbina, dok se na njih PDV plaća.
Posebno napominjemo da kada se radi o internet kupovini, PDV se plaća NA SVE POŠILJKE, pa i na pošiljke male vrednosti. Fizičko lice koje kupuje robu preko interneta od drugog fizičkog lica (na sajtu Ebay ili nekom sličnom) NIJE oslobođeno plaćanja dažbina. Pošiljke male vrednosti (do 70 evra) koje građani dobijaju od fizičkih lica iz inostranstva, oslobođene su SVIH uvoznih dažbina (carine i PDV-a), samo pod uslovom da za pomenutu pošiljku NE POSTOJI OBAVEZA PLAĆANjA, dakle, da se ne radi o trgovini.

Potrebno je imati u vidu da gore iskazani iznosi nisu cena koštanja roba, već u taj iznos ulaze i svi ostali troškovi u vezi sa uvozom (npr. transportni troškovi i poštarina). To znači da, ukoliko kupite robu koja košta 65€, a na fakturi je iskazan i trošak poštarine od 6€, tako da ukupni iznos prelazi iznos oslobođenja do 70€ (kada fizičko lice šalje fizičkom licu), u tom slučaju ćete platiti uvozne dažbine (carinu + PDV) na iznos od 71€.
Za robu vrednosti do 3.000 € obračunava se i naplaćuje jedinstvena carinska stopa u visini od 10 %, a na ocarinjenu vrednost obračunava se pripadajuća stopa PDV. U slučaju da su pošiljke vrednije od gore navedenog iznosa (3.000 evra), ili ih naručuju pravna lica, obavezno je podnošenje deklaracije u pisanom obliku (Jedinstvena carinska isprava – JCI). Time se započinje postupak redovnog carinjenja, koji podrazumeva da će se roba cariniti po stopi utvrđenoj Zakonom o carinskoj tarifi.

Što se carine tiče, sve pošiljke imaju jednak tretman, nezavisno od operatora koji ih dostavlja. Način dostave robe izbor je njenog naručioca. Smatramo da je i dalje povoljnije da robu primate putem obične pošte, s obzirom na to da su PTT usluge jeftinije od usluga brze pošte, pa su samim tim ukupni izdaci niži.
Ukoliko smatrate da je carinski organ pogrešno utvrdio carinsku vrednost uvezene robe (predmeta pošiljke), svoja prava možete zaštititi u postupku pred carinarnicom u kojoj je roba ocarinjena, na sledeći način:
Vaše pravo je da uložite prigovor na obračun dažbina pre nego što preuzme robu od pošte. Naš je savet da pošiljku ne preuzimate ukoliko niste saglasni sa obračunom uvoznih dažbina za robu (ali imajte u vidu da cena robe + troškovi dopremanja i ostali troškovi utiču na carinsku vrednost robe, a samim tim i na oslobođenje od plaćanja). Ukoliko, pak, preuzmete pošiljku iz pošte, Vaše pravo na žalbu u tom slučaju je formalizovano, jer nećete moći da dokažete istovetnost prispele robe sa onom koja je Vama isporučena, što je odlučna činjenica u žalbenom postupku. Dakle, pre preuzimanja pošiljke od pošte možete tražiti “obračun dažbina” na uvid, na osnovu koga ostvarujete pravo na prigovor. U slučaju podnošenja prigovora, pošta će neotvorenu pošiljku vratiti pošti carinjenja, zajedno sa deklaracijom, sprovodnicom i prigovorom primaoca radi sprovođenja ponovnog postupka carinjenja. Carinarnica će uvidom u dokumentaciju podnetu uz zahtev, a imajući u vidu okolnosti pod kojima je izvršen uvoz robe, doneti odgovarajuću odluku o osnovanosti zahteva.

U slučaju da Vam stigne pošiljka iz koje je nešto izvađeno, ili da pošiljka uopšte ne stigne, imate pravo na „Reklamaciju zbog oštećenja ili umanjenja sadržine poštanske pošiljke“ i to poštanskom operatoru, u smislu člana 67. „Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga“ (Službeni glasnik RS 24/10):
„Primalac ili drugo lice koje je, prema odredbama ovih opštih uslova,ovlašćeno za prijem pošiljaka, treba odmah prilikom uručenja,a najkasnije narednog radnog dana, da reklamira prijem oštećene pošiljke ili pošiljke sa umanjenom sadržinom. Poštanski operator je dužan da se o osnovanosti reklamacije primaoca ili ovlašćenog lica izjasni u roku od 30 dana od dana prijema reklamacije.“
Takođe imate pravo na „Reklamaciju u slučaju neuručenja ili prekoračenja roka za uručenje poštanske pošiljke“ po članu 68. istog Pravilnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *